|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dijous, 8 de gener de 2015

Acords del Ple extraordinari de 18 de desembre de 2014

L'Alcaldia va suprimir de l'ordre del dia l'assumpte núm. 12:

12. Aprovació dels preus públics trimestrals de les activitats de cursos i tallers trimestrals del Casal de la Gent Gran i del Casal de la Tèxtil Rase adreçats al col·lectiu de la Gent Gran.

5. Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2013.
Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2013, segons consta a l'expedient.

Segon.- Retre el Compte General corresponent a l'exercici 2013 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria simple amb els següents vots:
Vots a favor: 6 (CIU)
Vots en contra: 1 (GPC)
Abstencions: 9 (4 PSC, 1 CUP, 2 PP, 1 ICV, 1 ERC)

6. Aprovació provisional de la modificació del POUM de Cardedeu referent al canvi d'ubicació de Zona Verda. Polígon Industrial "Sud"- Barri Poble sec.
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de canvi d'ubicació de zona verda. Polígon Sud- Barri del Poble Sec, (datada el mes de juliol de 2014), amb l'objecte de canviar la ubicació d'una zona verda del sistema d'espais lliures, a fi i efecte de garantir una major funcionalitat del sistema esmentat.

Segon.- Traslladar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, la Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de canvi d'ubicació de zona verda. Polígon Sud- Barri del Poble Sec, (datada el mes de juliol de 2014), per tal que, si s'escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.

Tercer.- Notificar l'adopció dels acords anteriors als interessats.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (6 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC)

7. Aprovació provisional de la modificació del POUM de Cardedeu referent al canvi d'ubicació de zona verda. Polígon 108 "c/Joan Miró-Pg. Del Mestre Alexandri".
Primer.- Assumir el contingut de l'informe de data 28 de novembre de 2014, amb el que s'informen les al·legacions presentades pel senyor Adrià Bas i Forns en nom i representació de la mercantil NOLDA SL, i que s'estimen o desestimen segons el cas, el contingut del qual s'ha transcrit en l'apartat d'antecedents, i que consta en l'expedient.

Segon.- Traslladar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de canvi d'ubicació de zona verda: Polígon 108 "C/ Joan Miró- Pg. Del Mestre Alexandri", per tal que, si s'escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.

Tercer.- Notificar l'adopció dels acords anteriors i l'informe de data 28 de novembre de 2014, redactat per l'arquitecte tècnic municipal, al senyor Adrià Bas i Forns en nom i representació de la mercantil NOLDA SL, així com notificar els acords anteriors a la resta d' interessats.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta amb els següents vots:
Vots a favor: 15 (6 CIU, 4 PSC, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC)
Abstencions: 2 (2 CUP)

8. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM al sector 19 "Dr. Klein" àmbit sud. Sector 19 "Dr. Klein" (sòl urbà no consolidat).
Primer.- Suspendre pel termini d'1 any i 4 mesos, tenint en compte el termini màxim de 2 anys de conformitat amb l'article 74.1 de la Llei d'Urbanisme, de l'atorgament de llicències i la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d'urbanització i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació vigent, en què les noves determinacions comportin una modificació del seu règim urbanístic. Es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent i que siguin compatibles amb les determinacions d'aquest planejament, d'acord amb l'article 73 de la Llei d'Urbanisme i l'article 102 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.

El document de la modificació del POUM incorpora el plànol número I1 del document de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al sector 19 "Dr. Klein" Àmbit Sud. Sector 19 "Dr. Klein" (sòl urbà no consolidat), on es defineix l'àmbit de suspensió, el qual coincideix amb el perímetre del sector.

Segon.- Aprovar inicialment Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al sector 19 "Dr. Klein" Àmbit Sud. Sector 19 "Dr. Klein" (sòl urbà no consolidat).

Tercer.- Sol·licitar al Departament de Cultura, a l'Agència Catalana de l'Aigua, al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria General de l'Esport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona i a l'Institut Geològic de Catalunya, els informes sectorials necessaris d'acord amb el previst a l'article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Quart.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini d'un mes, a fi i efecte que s'hi puguin formular les al·legacions que s'estimin pertinents, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, en un dels diaris de major divulgació en l'àmbit municipal, al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament de Cardedeu -juntament amb el plànol en el qual es delimiten els àmbits subjectes a suspensió de llicències, el qual consta en el document: Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al sector 19 "Dr. Klein" Àmbit Sud. Sector 19 "Dr. Klein" (sòl urbà no consolidat), per tal que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-lo i deduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

Cinquè.- Notificar l'adopció dels anteriors acords als interessats.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta amb els següents vots:
Vots a favor: 15 (6 CIU, 4 PSC, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC)
Abstencions: 2 (2 CUP)

9. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM en l'àmbit del PAU 111 "Les Pinedes".
Primer.- Suspendre pel termini d'1 any i 4 mesos, tenint en compte el termini màxim de 2 anys de conformitat amb l'article 74.1 de la Llei d'Urbanisme, de l'atorgament de llicències i la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d'urbanització i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació vigent, en què les noves determinacions comportin una modificació del seu règim urbanístic. Es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent i que siguin compatibles amb les determinacions d'aquest planejament, d'acord amb l'article 73 de la Llei d'Urbanisme i l'article 102 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.
El document de la modificació del POUM incorpora el plànol número I1 del document de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit del Polígon d'Actuació Urbanística 11 "les Pinedes", on es defineix l'àmbit de suspensió, el qual coincideix amb el perímetre del sector.

Segon.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit del Polígon d'Actuació Urbanística 11 "les Pinedes".

Tercer.- Sol·licitar al Departament de Cultura, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona i a l'Institut Geològic de Catalunya, els informes sectorials necessaris d'acord amb el previst a l'article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Quart.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini d'un mes, a fi i efecte que s'hi puguin formular les al•legacions que s'estimin pertinents, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, en un dels diaris de major divulgació en l'àmbit municipal, al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament de Cardedeu -juntament amb el plànol en el qual es delimiten els àmbits subjectes a suspensió de llicències, el qual consta en el document: Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit del Polígon d'Actuació Urbanística 11 "les Pinedes", per tal que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-lo i deduir, durant el termini esmentat, totes les al•legacions o observacions que consideri oportunes.

Cinquè.- Notificar l'adopció dels anteriors acords als interessats.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta amb els següents vots:
Vots a favor: 14 (6 CIU, 4 PSC, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC)
Abstencions: 3 (2 CUP, 1 ERC)

10. Aprovació inicial de l'Ordenança tipus d'intervenció municipal, ambiental, de seguretat i salut pública del municipi de Cardedeu.
Primer.- Acordar l'aprovació inicial de l'Ordenança tipus d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública del municipi de Cardedeu, amb el benentès que si durant el termini d'informació pública no es presenta cap escrit d'al•legacions, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, s'entendrà definitivament aprovada l'Ordenança de referència.

Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d'anuncis, així com al web de l'Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta amb els següents vots:
Vots a favor: 14 (6 CIU, 4 PSC, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC)
Abstencions: 3 (2 CUP, 1 ERC)

11. Aprovació de la gestió del padró municipal d'habitants en referència a l'1 de gener de 2014.
Primer.- Aprovar la gestió del Padró Municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2014, de la qual resulta una població de 17.730 habitants.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (6 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC)

13. Aprovació del preu públic per a la venda del conte del "Follet Verdet i els progrés", número 7.
Primer.- Aprovar el preu públic del conte número 7, El Follet Verdet i el progrés, amb l'import de 8,00 € per unitat.

Segon- Fixar la vigència d'aquest preu públic fins que no s'aprovi cap altre acord que el modifiqui.

Tercer- Publicar l'acord del Ple Municipal en el butlletí oficial de la província.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (6 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC)

14. Aprovació dels preus públics de les entrades i descomptes dels espectacles del Centre Cultural de Cardedeu.
Primer.- Aprovar l'establiment dels següents preus públics d'entrada i descomptes dels espectacles del Centre Cultural Cardedeu, segons consten a l'expedient.

Segon.- Establir el preu públic de les activitats infantils i familiars en 5€.

Tercer.- Establir els següents descomptes sobre les entrades:
• Descomptes del 10%: Grups de 10 a 20 persones
• Descomptes del 20%:
- Famílies nombroses i monoparentals
- Majors de 65 anys que presentin DNI
- Menors de 29 anys que presentin DNI
- Persones en situació d'atur (S'acreditarà aquesta circumstància documentalment)
- Als titulars del Carnet TR3SC i el seu acompanyant
- Grups de més de 20 persones
• Descompte del 50% a les entrades comprades el dia de la presentació de la programació, amb la limitació de venda d'un màxim de 25 entrades per espectacle.
Els diferents descomptes no són acumulables ni compatibles amb entrades reduïdes.

Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d'anuncis de la corporació.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (6 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 1 ICV, 1 ERC)
Vots en contra: 3 (2 PP, 1 GpC)

15. Aprovació dels preus públics "pack jove de Nadal".
Primer.- Aprovar l'establiment dels preus públics d'inscripció a l'activitat Pack Jove de Nadal pels imports següents:
• Preu unitari inscripció per a cada taller: 2,50€
• Preu per a 3 tallers (sense comptar els tallers gratuïts): 5,00€
• Les següents activitats seran gratuïtes: Disco roller i Sessions de cinema

Segon.- Fixar la vigència d'aquests preus públics fins que no s'aprovi cap altre acord que els modifiqui.

Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d'anuncis de la corporació.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta amb els següents vots:
Vots a favor: 14 (6 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 1 ICV, 1 ERC)
Vots en contra: 3 (2 PP, 1 GpC)

16. Ratificació de la inclusió per urgència de l'Aprovació de l'expedient extrajudicial de crèdits 04/2014.
Primer.- Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 04/2014 de l'Ajuntament de Cardedeu per un import total de 15.010 euros, el qual comprèn les despeses que es detallen a l'expedient.

Segon.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l'any 2014, d'acord amb el quadre expressat a l'apartat anterior.

Tercer.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació ordinària del procediment de despesa.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria simple amb els següents vots:
Vots a favor: 6 (6 CIU)
Vots en contra: 4 (2 PP, 1 GpC, 1 ERC)
Abstencions: 7 (4 PSC, 2 CUP, 1 ICV)

17. Moció del grup municipal del Partit Popular en relació al 9-N.
Aquesta proposta d'acords no prospera en no haver obtingut la majoria necessària per a la seva aprovació, essent el resultat de la votació el següent:
Vots a favor: 2 (2 PP)
Vots en contra: 15 (6 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 1 ICV,1 GpC, 1 ERC )

18. Moció dels grups municipals d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida Alternativa, Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya i Gent pel Canvi al Ple de l'Ajuntament de Cardedeu per a l'adopció de mesures urgents per pal·liar la pobresa energètica
Primer.- Instar al Govern d'Espanya a declarar la llum, l'aigua, els gas, el butà i el propà com a Dret Social Bàsic imprescindible per al manteniment d'un habitatge digne.

Segon.- Instar al Govern d'Espanya a aplicar un IVA reduït als subministraments, que en aquest moment és del 21%.

Tercer.- Que els consumidors en situació de vulnerabilitat accedeixin a una tarifa social en funció dels seus ingressos i no del mercat, i que la diferència entre la tarifa social i el consum real es financi a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.

Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a que, de forma imminent, adopti les mesures necessàries per evitar el tall de subministraments a l'hivern per a qui es trobi en situació de pobresa energètica, promovent el pagament, que no l'aplaçament, dels consums pendents a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.

Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a augmentar els recursos econòmics a l'Ajuntament de Cardedeu, a través d'un contracte programa amb Benestar Social i Família per fer front a les situacions de pobresa energètica que, en aquest moment, estan cobrint els Serveis Socials municipals.

Sisè.- Fer arribar aquests acords al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol i a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta amb els següents vots:
Vots a favor: 15 (6 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC)
Vots en contra: 2 (2 PP)

19. Renúncia la càrrec de Regidor del Sr. Jordi Cots Domínguez.
Primer.- Donar-se per assabentat de la renúncia al càrrec de regidor presentada pel Sr. JORDI COTS DOMÍNGUEZ, als efectes d'allò que preveu l'article 182 de la vigent Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del règim electoral general i article 9.4 del Reglament d'organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, aprovat per RD 2568/1986 de 28 de novembre.

Segon.- Declarar vacant el càrrec de regidor d'aquesta Corporació.

Tercer.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central l'expedició de la credencial de regidor/a a favor del candidat/a de la llista presentada per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) - Acord Independentista per l'Ajuntament de Cardedeu.

Quart.- Notificar aquest acord al Sr. Jordi Cots Domínguez.

20. Donar compte de la rectificació de l'errada material en l'aplicació pressupostària de l'acord adoptat pel Ple en data 10/07/2014 sobre modificació del pressupost nº 13/2014.
Primer.- Donar-se per assabentat de la rectificació d'errada material següent:
• On deia: 49200/62600 "EQUIPS INFORMÀTICS" per import de 72.654,67€.
• Ha de dir: 49200/64100 "DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES" " per import de 72.654,67€.

Segon.- Notificar el present acord a la intervenció Municipal i Serveis Econòmics.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: