|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Destaquem

Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana - Seu electrònica
Tauler d'anuncis i edictes
Comunicació d'incidències a la via pública
Calendari de recollida de residus
Plens en directe - TV Cardedeu en directe
Formació i tallers
Convocatòries de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu
Idees i projectes de canvi per un nou Cardedeu
Cinema Esbarjo
Bústia de factures electròniques
Usuaris deixalleria
Pla educatiu d'entorn de Cardedeu
Farmàcies de guàrdia
Bus urbà de Cardedeu (BUC) i servei interurbà
Servei gratuït de recollida de trastos
Centre de Suport Empresarial i Tecnològic
Centre Cultural de Cardedeu

Ordenances i reglaments1 | 2 | 3  Següent 
Dijous, 27 de juliol de 2017 Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals Diumenge, 1 de gener de 2017 Ordenança de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 21 - Taxa de prestació del servei de clavegueram Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 01 - Impost sobre Béns Immobles (IBI) Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 02 - Impost sobre activitats econòmiques Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 03 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 04 - Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 05 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 06 - Taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 07 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 08 - Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 09 - Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 10 - Taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 11 - Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 12 - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 13 - Taxa per expedició de documents administratius Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 14 - Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 15 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 16 - Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transport Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 17 - Taxa per la recollida de gossos, gats i altres animals domèstics Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 18 - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 19 - Taxa per immobilització i retirada de vehicles de la via pública, trasllat i custòdia al dipòsit municipal Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 20 - Taxa per la llicència d'autotaxi Diumenge, 1 de gener de 2017 OF núm. 23 - Taxa reguladora del mercat municipal Dimarts, 25 d'octubre de 2016 Reglament d'honors i distincions - Creu de Terme

1 | 2 | 3  Següent 

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: