|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Destaquem

Segell Inforparticipa 2017
Tauler d'anuncis i edictes
Calendari de recollida de residus
Plens en directe - TV Cardedeu en directe
Seu electrònica de l'Ajuntament de Cardedeu
Comunicació d'incidències a la via pública
Formació i tallers
Convocatòries de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu
Idees i projectes de canvi per un nou Cardedeu
Cinema Esbarjo
Teatre Auditori Cardedeu
Bústia de factures electròniques
Usuaris deixalleria
Pla educatiu d'entorn de Cardedeu
Farmàcies de guàrdia
Bus urbà de Cardedeu (BUC) i servei interurbà
Servei gratuït de recollida de trastos
Centre de Suport Empresarial i Tecnològic

Ordenances i reglaments1 | 2 | 3  Següent 
Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 21 - Taxa de prestació del servei de clavegueram Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 01 - Impost sobre Béns Immobles (IBI) Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 02 - Impost sobre activitats econòmiques Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 03 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 04 - Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 05 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 06 - Taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 07 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 08 - Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 09 - Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 10 - Taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 11 - Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 12 - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 13 - Taxa per expedició de documents administratius Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 14 - Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 15 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 16 - Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transport Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 17 - Taxa per la recollida de gossos, gats i altres animals domèstics Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 18 - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 19 - Taxa per immobilització i retirada de vehicles de la via pública, trasllat i custòdia al dipòsit municipal Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 20 - Taxa per la llicència d'autotaxi Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 23 - Taxa reguladora del mercat municipal Dimarts, 1 de gener de 2019 OF núm. 24- Taxa per la utilització privativa de les dependències municipals i serveis complementaris Dijous, 27 de setembre de 2018 Reglament regulador de la prestació del servei d'atenció domiciliària Dimecres, 28 de març de 2018 Reglament del servei d'allotjament temporal d'urgència de l'Ajuntament de Cardedeu

1 | 2 | 3  Següent 

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: