|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

C10 Serveis i Manteniments

PERFIL DEL CONTRACTANT

C10 Serveis i Manteniments s.l. té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic de l'Ajuntament de Cardedeu, als efectes previstos en la normativa de contractació del sector públic i restarà obligada a l'execució de les activitats que aquest li encomani d'acord amb les seves instruccions sempre que hi estiguin relacionades amb el seu objecte social, les quals s'articularan mitjançant encàrrecs de gestió.

La societat té per objecte la prestació de serveis locals que siguin susceptibles de ser prestats per les entitats locals en l'àmbit de les seves competències i que no siguin prestats directament per l'Ajuntament o que aquest acordi encarregar a la societat, i entre d'altres, sense caràcter limitatiu ni exhaustiu:

1. La neteja de les instal·lacions de titularitat de l'ajuntament de Cardedeu i
tots els seus ens i organismes dependents així com aquells que l'ajuntament tingués encomanats en mèrits de les competències municipals, essent el seu CNAE principal el 8121 "neteja general d'edificis".

2. La gestió dels serveis públics d'abastament de l'aigua potable, del manteniment de l'enllumenat públic i elèctric de dependències i instal·lacions municipals, de la neteja viària i de la recollida d'escombraries al municipi de Cardedeu, d'acord a allò establert a l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.

3. La gestió dels complexes esportius municipals de Cardedeu.

4. El manteniment, correctiu i preventiu, la millora o la modificació d'equips i instal·lacions tècniques en dependències i equipaments municipals de Cardedeu, així com els estudis tècnics, dictàmens, projectes o legalitzacions de les mateixes.

5. En general totes aquelles que es consideri que hi puguin estar vinculades, consistents en actuacions d'adequació, o d'altres d'entitat rellevant requerides per la seva prestació i el seu exercici.

Queden excloses totes aquelles activitats per a les que per el seu exercici la llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta societat.

Tanmateix, els serveis públics locals que impliquen l'exercici de potestats públiques o la salvaguarda dels interessos generals de l'Ajuntament no es poden prestar mitjançant la societat.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: