Imatge decorativa  | 
 |  Mida text
Inici Imatge decorativa

El Ple municipal

El ple municipal és el màxim òrgan de govern del municipi. Està format per tots els regidors i regidores de l'Ajuntament escollits democràticament en les eleccions municipals i és presidit per l'alcalde/ssa.

Les seves competències, que poden ser delegables o indelegables, estan establertes en el Reglament Orgànic Municipal (Títol I. Capitol V. Art.16) de l'Ajuntament de Cardedeu i en el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (Titol IV. Capitol I. Art. 52.2).

Les sessions plenàries són públiques i poden assistir tots els ciutadans i ciutadanes per tal de conèixer els temes que es tracten, no obstant, no poden intervenir durant el desenvolupament de la sessió. Al finalitzar el Ple, s'estableix un torn de precs i preguntes per al públic assistent sobre temes concrets referits a punts tractats a la sessió i d'interès municipal (participació ciutadana al Ple municipal: ROM art. 118-125).

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: