POUM - Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu

El Text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en data 31 de maig de 2007, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 30 d'agost de 2007.

POUM – NORMES I PLÀNOLS
Normes urbanístiques i plànols

MODIFICACIONS POUM
Modificació POUM - zona 7 industrial
Modificació POUM - sector 13 Can Montells
Modificació POUM - articles 111, 160, 215, 322.2
Modificació POUM - diferents articles, eixos comercials, espais lliures parcel·la
Modificació POUM - ús industrial 1C
Modificació POUM - divisió horitzontal masies
Modificació POUM -  parcel·les zona 5 antic 3A PGO
Modificació POUM - desclassificació PMU-14
Modificació POUM - eixos comercials
Modificació POUM - canvi zona verda  
Modificació POUM - eliminació reserva cinturó B40
Modificació POUM - canvi ús zona industrial 7A
Modificació POUM - sector can Boixadera PMU26
Modificació POUM - diferents articles

Darrera actualització: 19.11.2018 | 14:47
Darrera actualització: 19.11.2018 | 14:47